Kikou Shidan II

Kikou Shidan II

A sequel to Artdink's World War II "Tank Battle Simulation" game.

Kikou Shidan II on Steam Games. Kikou Shidan II review, release date, video, gameplay, guide, game trailer and more.