Takahashi Shoten Kanshuu: Saihinshutsu! SPI Perfect Mondaishuu

Takahashi Shoten Kanshuu: Saihinshutsu! SPI Perfect Mondaishuu

A math game endorsed by Takahashi Shoten.

Takahashi Shoten Kanshuu: Saihinshutsu! SPI Perfect Mondaishuu on Steam Games. Takahashi Shoten Kanshuu: Saihinshutsu! SPI Perfect Mondaishuu review, release date, video, gameplay, guide, game trailer and more.