Mugen no Shinzō II

Mugen no Shinzō II

The sequel to Mugen no Shinzō spreads out onto additional platforms.

Mugen no Shinzō II on Steam Games. Mugen no Shinzō II review, release date, video, gameplay, guide, game trailer and more.