Chou Meisaku Suiri Adventure DS: Raymond Chandler Gensaku - Saraba Ai Shiki Hito Yo

Chou Meisaku Suiri Adventure DS: Raymond Chandler Gensaku - Saraba Ai Shiki Hito Yo

A game based on the Farewell, My Lovely novel.

Chou Meisaku Suiri Adventure DS: Raymond Chandler Gensaku - Saraba Ai Shiki Hito Yo on Steam Games. Chou Meisaku Suiri Adventure DS: Raymond Chandler Gensaku - Saraba Ai Shiki Hito Yo review, release date, video, gameplay, guide, game trailer and more.