Shin Ku Gyoku Den

Shin Ku Gyoku Den

The sequel to Tecno Soft's overhead shooter; it's more of an action/RPG.

Shin Ku Gyoku Den on Steam Games. Shin Ku Gyoku Den review, release date, video, gameplay, guide, game trailer and more.