Hissatsu Kung Fu: Kanji Dragon

Hissatsu Kung Fu: Kanji Dragon

Kung Fu themed kanji training game.

Hissatsu Kung Fu: Kanji Dragon on Steam Games. Hissatsu Kung Fu: Kanji Dragon review, release date, video, gameplay, guide, game trailer and more.