Riku to Yohan: Kaeta Nimai no E

Riku to Yohan: Kaeta Nimai no E

A puzzle game by fonfun.

Riku to Yohan: Kaeta Nimai no E on Steam Games. Riku to Yohan: Kaeta Nimai no E review, release date, video, gameplay, guide, game trailer and more.