Yamasa Digi Portable: Matsuri no Tatsujin - Win-Chan no Natsumatsuri

Yamasa Digi Portable: Matsuri no Tatsujin - Win-Chan no Natsumatsuri

Digital slot machine for PSP.

Yamasa Digi Portable: Matsuri no Tatsujin - Win-Chan no Natsumatsuri on Steam Games. Yamasa Digi Portable: Matsuri no Tatsujin - Win-Chan no Natsumatsuri review, release date, video, gameplay, guide, game trailer and more.