Sen no Hatou, Tsukisome no Kouki

Sen no Hatou, Tsukisome no Kouki

Japanese visual novel for PC, PlayStation 4 and PS Vita platform.

Sen no Hatou, Tsukisome no Kouki on Steam Games. Sen no Hatou, Tsukisome no Kouki review, release date, video, gameplay, guide, game trailer and more.