Itsuka Kono Te Ga Kegareru Toki Ni: Spectral Force Legacy

Itsuka Kono Te Ga Kegareru Toki Ni: Spectral Force Legacy

Itsuka Kono Te Ga Kegareru Toki Ni: Spectral Force Legacy is the most recent game in the Spectral Force franchise.

Itsuka Kono Te Ga Kegareru Toki Ni: Spectral Force Legacy on Steam Games. Itsuka Kono Te Ga Kegareru Toki Ni: Spectral Force Legacy review, release date, video, gameplay, guide, game trailer and more.